top of page

Træer og tryghed i Remiseparken

Vores alle sammens dejlige park står som bekendt over for en renoveringsproces, som på sigt gør den endnu mere rar at opholde sig i for Københavns borgere. Det er desværre uundgåeligt, at nogle af træerne samt noget af kratbevoksningen må lade livet, for at gøre plads til nye aktiviteter og borgernes ønsker til den nye park. Til gengæld bliver der plantet ca. 200 nye træer – og en lille frugtlund bliver en del af parken.

Vi elsker vores træer

At træerne betyder meget for borgerne, er man meget bevidst om i Københavns Kommune. Det viser sig næsten altid at være det, der fylder mest hos brugerne, når kommunen renoverer i de grønne områder. Og således også med Remiseparken. På Urbanfestivalen 5. maj var Københavns Kommune, Hofor (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og Boligforeningen 3B til stede med deres respektive projektledere for de kommende

bygge- og renoveringsprojekter. De stod klar til at svare på spørgsmål fra interesserede borgere om de fysiske forandringer i Urbanplanen.

Fokus var helt klart på træernes ve og vel. Det var det, der optog folk mest i forbindelse med renoveringen af Remiseparken, og det, der var flest spørgsmål omkring,” fortæller Rikke Thomsen, projektleder fra Københavns Kommune.

Udover Rikke har vi talt med Ulrik Kristensen, også fra Københavns Kommune, som fortæller, at der som udgangspunkt skulle fældes 64 træer samlet i de to projekter (Hofor og Københavns Kommune). Men i et godt samarbejde med Hofor om at begrænse det antal, er det nu kun 46 træer, der må lade livet.

I den nordlige del, hvor Hofors regnvandsledning skal graves ind i parken, starter den kommunale del af parken samtidig. For ikke at fælde for mange træer har kommunen og Hofor i samarbejde valgt, at vi lægger både gravning og en stor del af den vandopmagasinering, som skybrudsløsningen skal have, i det samme stræk ned langs stien. Det betyder, at i den første del af stien mod nord bliver den kommende grøft bredere – og mod syd, ved siden af den såkaldte skibakke, kan vi bevare de store træer ved at gøre stien smallere,” fortæller Ulrik Kristensen.

Skybrudssikring

Udover generel modernisering af parkens aktiviteter er formålet med renoveringen også, at området skybrudssikres. En stor del af regnvandsopsamlingen i parken kommer til at foregå i den grøft, der løber hele vejen under den nuværende sti mod vest mellem rækkehusene og parken. Oven på grøften vil der blive etableret en oplevelsessti med metalunderlag, så man går hen over grøften og kan opleve naturen på tætteste hold. Grøften med bevægelsesstien ovenpå leder regnvand ned til et forsinkelsesbassin, som bliver anlagt dér, hvor der nu er skovlegeplads for de mindste. Ulrik Kristensen fortsætter:

Det betyder, at vi må flytte en del af legepladsen ,og der vil blive etableret en ny småbørnslegeplads dér, hvor soppebassinet er i dag. Der vil komme et nyt soppebassin derovre også”.

En konsekvensen af forsinkelsesbassinet er desværre, at tre træer, der står midt i området, må lade livet sammen med tre af de mindre nye træer, som er i dårlig vækst. Det har i det hele taget indgået i vurderingen, hvor levedygtige træerne er. Det vil sige, at sunde træer naturligvis i højere grad vil blive bevaret frem for træer i dårlig vækst og stand.

I projektet for Remiseparken har vi og vores rådgivere gjort rigtig meget ud af at bevare så mange træer som muligt. Der er gjort rigtig meget ud af at bevare alléen midt i parken, men i en form, så den nye sti bugter sig ned igennem parken og kommer til at gå ud og ind imellem træerne. Dér, hvor træerne kommer til at stå midt i den kommende sti, vil der blive lavet huller i stien, så træerne kan blive stående. Det vil sige, at man får nogle bede med træer, som man så kommer til at gå udenom,” fortæller Ulrik Kristensen.

Tryghed, komfort og flere aktiviteter i parken

Der har været et stort ønske fra borgerne om, at parken bliver mere tryg at færdes og opholde sig i. Man ved, at det skaber tryghed i offentlige rum, når man selv kan se – og føler sig set af – andre brugere. Derfor vil en del af kratbevoksningen i Remiseparken blive tyndet ud, så man skaber mere gennemsigtighed i parken. Det gælder

f.eks. kratbevoksningen dér, hvor den nuværende hestefold er, og bevoksningen langs stien mellem tvillingebanerne og soppebassinet. Ulrik Kristensen forklarer:

Noget andet, vi gør, er at omforme kælkebakken, så den del, der går langs alléen nu og gør, at man ikke kan se kælkebakken derfra, vil blive fjernet. Til gengæld bliver den lidt højere på toppen, så den bliver endnu sjovere at kælke på. Det tager selvfølgelig en del af bevoksningen på bakken – og nogle vil synes noget af hyggen – men

det giver et meget bedre udsyn både til og fra alléen. Samtidig vil de flotte træer på alléen stå endnu tydeligere frem”.

Minigolfbanen bliver retableret langs hegnet til byggelegepladsen, og der bliver etableret en del nye nyttehaver samt udekøkken. Hestefolden flyttes op ved siden af Bondegården, og der plantes en del nye træer, blandt andet frugttræer, som kommer til at udgøre en lille frugtlund. Dér, hvor hestefolden er nu, bliver der etableret

et betonlandskab, hvor man kan stå på løbehjul, rulleskøjter, skateboard osv.

Et andet ønske fra borgerne er, at der etableres flere steder, hvor man kan se på boldspil, ophol de sig, snakke og hygge sig. Derfor bygges der overdækkede tilskuerpladser i forbindelse med tvillingebanerne, som der har været på et tidligere tidspunkt. I den sydlige del af parken bliver der desuden opsat en legeskulptur skabt af den svenske kunstner Beatrice Hansson. Hun har skabt flere af den slags skulpturer, bl.a. i Malmø, hvor de bruges som legeredskab eller til ‘at hænge ud i’.

En anden tryghedsskabende faktor er bedre belysning. Derfor opsættes der, i stedet for de eksisterende

lygter, nye højere master med spots, som gør det lettere at styre belysningen. På den måde kan man lyse bestemte områder op og skabe en generelt større tryghed på den nye sti. Samtidig vil der blive sat lys op ved de enkelte

aktiviteter.

Læs mere om planerne for Remiseparken HER

For mere information om de enkelte byggefaser:

Hofor: 33 95 33 95, spørg efter projektleder Rigmor Johannesen eller mail: righ@hofor.dk.

Københavns Kommune: 33 66 33 66, spørg efter projektleder Rikke Thomsen eller mail: BY5J@tmf.

kk.dk.

bottom of page